Zapraszamy wszystkich finalistów konkursu na wynalazek.

Regulamin IV edycji programu edukacyjnego Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Projekt edukacyjny pod nazwą „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha” zwany dalej „Projektem” organizowany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przedmiotem Projektu są wykłady i warsztaty kreatywne oraz konkurs na pomysł wynalazku – urządzenia albo rozwiązania do praktycznego i powszechnego użycia (zwany dalej „Konkursem”).

3. Uczestnictwo w Projekcie jest bezpłatne.

4. W Projekcie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy i miasta Wrocławia oraz okolicznych miejscowości.

5. W Projekcie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz Robert Bosch Sp. z o.o. oraz Lighthouse Consultants, a także najbliższe osoby takich pracowników i członków władz. Przez najbliższych rozumie się: wstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu.

6. Warunkiem udziału w Projekcie jest wyrażenie nieodpłatnie, w przypadku osób dorosłych osobiście, a w przypadku osób niepełnoletnich przez opiekunów prawnych, nieodwołalnej zgody na rozpowszechnianie przez Robert Bosch Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wizerunku utrwalonego w związku z realizacją reportaży filmowych i fotograficznych z cyklu wydarzeń organizowanych w ramach Projektu. Zgoda obejmuje wielokrotne wykorzystanie wizerunku w celach komercyjnych, w tym promocji i reklamy „Akademii Wynalazców im. Roberta Boscha” bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w szczególności w:

1) publikacjach elektronicznych, w tym w sieci Internet,

2) prasie,

3) broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

7. Formularz zgody, o której mowa w §1 ust. 6, znajduje się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl m.in. w zakładce Konkurs. Podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych indywidualne zgody oraz wypełniony zbiorczy formularz z imionami i nazwiskami uczestników warsztatów potwierdzający uzyskanie zgód od rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel/opiekun powinien dostarczyć Organizatorowi w dniu warsztatu przed jego rozpoczęciem.

§ 2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Projektu jest Lighthouse Consultants Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paryskiej 23 A, 03-945 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000178292 (zwana dalej "Organizatorem").

2. Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000051814. (zwany dalej „Organizatorem”).

§ 3
Cele

1. Celem Projektu jest popularyzacja wśród młodzieży gimnazjalnej przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, techniki oraz zainteresowanie ich uczelniami technicznymi, jako możliwą ścieżką edukacyjną oraz promocja uzdolnionej technicznie młodzieży.

2. Projekt jest podzielony na dwie części:

a. Warsztaty kreatywne;

b. Konkurs na pomysł wynalazku.

§ 4
Warunki uczestnictwa w warsztatach

1. Każdy nauczyciel może zgłosić maksymalnie 15 uczniów na jeden warsztat.

2. Każdy uczeń może wziąć udział w wybranych trzech warsztatach.

3. Aby wziąć udział w warsztatach, nauczyciel powinien zarejestrować się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl do14 lutego 2014 r., m.in. w zakładce „Warsztaty”.

4. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 5
Warunki uczestnictwa w Konkursie na wynalazek

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie tylko tych szkół, które zgłosiły uczestnictwo w warsztatach, o których mowa w § 4.

2. Każdy zespół konkursowy powinien składać się maksymalnie z pięciu osób oraz nauczyciela-opiekuna, będącego kierownikiem zespołu.

3. Każda szkoła może zgłosić więcej niż jeden zespół.

4. Osobą uprawnioną do kontaktu z Organizatorem jest nauczyciel zgłaszający grupę uczniów. Nauczyciel ten (opiekun grupy) zobowiązany jest do przekazywania pozostałym członkom zespołu wszystkich informacji otrzymanych od Organizatora.

5. Aby wziąć udział w Konkursie nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 7 kwietnia do 12 maja 2014 r. do godziny 12.00.

§ 6
Konkurs na wynalazek

1. Konkurs jest podzielony na 3 etapy.

2. I etap – Zadaniem konkursowym w pierwszym etapie jest przedstawienie pomysłu wynalazku – urządzenia lub rozwiązania do powszechnego użycia. W tym celu nauczyciel (opiekun grupy uczniów przystępujących do Konkursu) powinien wypełnić Formularz Zgłoszeniowy do Konkursu znajdujący się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs” od 7 kwietnia do 12 maja 2014 r. do godziny 12.00.

3. Pomysł wynalazku musi spełniać następujące kryteria:

a. Niskie koszty realizacji

b. Możliwość powszechnego użycia

c. Urządzenie przyjazne dla środowiska naturalnego (np. eko-materiały, oszczędność energii)

d. Dotyczy wybranych dziedzin: technika motoryzacyjna, technika w domu, technika w ogrodzie.

4. II etap – W drugim etapie Jury Konkursu wybierze po 10 najlepszych pomysłów do dalszej realizacji w każdym z miast – w Warszawie i we Wrocławiu. Następnie zespoły mają za zadanie przygotować prototyp urządzenia na podstawie przedstawionego pomysłu. Przez prototyp rozumie się odwzorowanie urządzenia w celu zademonstrowania jego działania.

5. Organizator wesprze finansowo każdy zespół przygotowujący prototyp w kwocie do 500,00 PLN. Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, zostanie wypłacone wyłącznie na podstawie przedstawionych przez szkołę faktur za zakup potrzebnych materiałów do realizacji prac konkursowych. Instrukcja rozliczenia znajduje się na stronie www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Konkurs”.

6. W II etapie członkowie 20 wybranych zespołów w obu miastach wraz z wykonanym prototypem są obowiązani do dostarczenia dokumentacji przygotowanej w formie prezentacji Power Point (maks. 10 slajdów), która zawiera:

a. Nazwę urządzenia;

b. Opis urządzenia (co prezentuje, do czego ma służyć, jakie są możliwości jego wykorzystania);

c. Rodzaje materiałów wykorzystanych przy jego budowie;

d. Powody, dla których urządzenie zostało wymyślone;

e. Określenie wpływu eksploatacji urządzenia na środowisko naturalne;

f. Uzasadnienie dlaczego ten pomysł powinien zostać nagrodzony;

g. Zdjęcia (format JPG lub TIFF, min. wymiary: 1024x768 pikseli);

h. Opcjonalnie – rysunek techniczny.

7. Dokumentacja prototypu powinna stanowić jedną całość i nie może zawierać odnośników do stron internetowych, na których zamieszczone zostały dodatkowe materiały. Wszelkie informacje poufne umieszczone w dokumentacji powinny być wyraźnie oznaczone jako poufne.

8. III etap – W trzecim etapie na podstawie przedstawionych projektów konkursowych i dokumentacji Jury wyłoni 3 najlepsze projekty w Warszawie i 3 najlepsze projekty we Wrocławiu. Wyniki zostaną ogłoszone podczas Gali Finałowych w obu miastach oraz zostaną przekazane do mediów. Lista laureatów umieszczona zostanie także na stronie internetowej Projektu.

9. Prototypy zgłoszone do Konkursu są przechowywane w siedzibie Robert Bosch Sp. z o.o. w Warszawie w celu prowadzenia działań promocyjnych na rzecz autora oraz idei programu.

10. Gotowe prace konkursowe w II etapie należy złożyć w terminie do 30 maja 2014 r., osobiście lub drogą pocztową, z dokumentacją zapisaną na płycie CD na adres wyznaczony przez Organizatora na terenie Warszawy lub Wrocławia. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data doręczenia.

11. Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo wykorzystania nadesłanych materiałów innych niż poufne w formie pełnej lub skróconej w celach edukacyjnych, jak również do ich publicznej prezentacji. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Organizator oraz Robert Bosch Sp. z o.o. nie naruszają praw własności intelektualnej twórców.

12. Złamanie przez uczestnika warunków formalnych lub technicznych określonych w niniejszym paragrafie zgłoszenia może spowodować odrzucenie projektu przez Jury.

§ 7
Jury

1. Zgłoszone do Konkursu projekty ocenia Jury.

2. Liczbę członków i skład Jury ustala Organizator.

3. Głosowanie Jury będzie tajne.

4. Jury wyłoni po 10 najlepszych projektów w obu miastach – Warszawie i Wrocławiu, które zakwalifikują się do II etapu Konkursu.

5. Przy ocenie zgłoszonych pomysłów Jury będzie brało pod uwagę:

a. spełnienie wymaganych kryteriów wynalazku określonych w § 6 ust. 3;

b. kompletność oraz staranność dostarczonej dokumentacji określonej w § 6 ust. 6.

6. Jury ogłosi zwycięzców Projektu podczas Gali Finałowych w obu miastach – Warszawie i Wrocławiu.

7. Ogłoszone podczas Gali Finałowych wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej w formie informacji prasowej wysłanej do mediów.

§ 8
Harmonogram

1. Zgłoszenia szkół na wykłady i warsztaty będą przyjmowane do 14 lutego 2014 r.

2. Wykłady i warsztaty rozpoczną się 3 marca 2014 r. Informacja o dokładnych terminach i miejscu warsztatów znajduje się na stronie internetowej www.akademiawynalazcow.edu.pl w zakładce „Warsztaty”.

3. Zespoły chcące wziąć udział w Konkursie muszą zgłosić swój pomysł od 7 kwietnia do 12 maja 2014 r. do godziny 12.00.

4. Do dnia 16 maja 2014 r. włącznie wyłonionych zostanie 20 zespołów (10 z Warszawy i 10 z Wrocławia), które wezmą udział w drugim etapie Konkursu. O wynikach wszystkie zespoły zgłoszone do Konkursu zostaną poinformowane drogą mailową. Lista wyłonionych zespołów zostanie opublikowana na stronie internetowej w Aktualnościach.

5. Projekty konkursowe, które zakwalifikowały się do finałowej 10 należy zgłaszać wraz z dokumentacją do 30 maja 2014 r. włącznie.

6. Prace Jury nad wyłonieniem najlepszych projektów będą trwały do 5 czerwca 2014 r.

7. Zespoły, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o dacie i miejscu uroczystych Gali Finałowych, podczas których zostanie rozstrzygnięty Konkurs i wyłonieni zostaną zwycięzcy.

8. Uroczyste Gale Finałowe odbędą się w czerwcu 2014 r.

§ 9
Nagrody w Konkursie na wynalazek

1. Wszyscy członkowie zespołów, których projekty konkursowe zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają nagrody rzeczowe:

a. Za zajęcie pierwszego miejsca – nagrody o wartości ok. 1000,00 PLN każda;

b. Za zajęcie drugiego miejsca – nagrody o wartości ok. 300,00 PLN każda;

c. Za zajęcie trzeciego miejsca – nagrody o wartości ok. 150,00 PLN każda;

2. Każdy z nauczycieli – opiekunów zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca otrzyma elektronarzędzie o wartości ok. 300,00 PLN.

3. Każda szkoła, z której zespoły zajęły pierwsze trzy miejsca otrzyma zestaw elektronarzędzi

dla pracowni technicznych o wartości ok. 1000,00 PLN każdy.

4. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom.

5. Dopuszcza się przyznanie decyzją Organizatora wyróżnień specjalnych.

6. Każda nagroda rzeczowa o wartości przekraczającej wartość zwolnioną z podatku dochodowego zgodnie z odpowiednimi przepisami, będzie powiększona o nagrodę pieniężną w kwocie podatku dochodowego od łącznej wartości takich nagród.

§ 10
Ochrona danych osobowych

Uczestnicy Konkursu w zgłoszeniach przesyłanych przez szkołę zgodnie z Regulaminem, muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 123, poz. 883.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród oraz prowadzenia przez Organizatora i  Robert Bosch Sp. z o.o. wszelkich działań promocyjnych związanych z Projektem. W przypadku danych osobowych osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez rodziców/opiekunów tych osób.

§ 11
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące wyniku Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w niniejszym regulaminie (§ 2) w terminie 7 dni od opublikowania wyników Konkursu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika Konkursu, nazwę i adres szkoły, nazwę zespołu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem imienia i nazwiska tych osób oraz zdjęć w materiałach prasowych, na stronie www Projektu, na stronie www.bosch-prasa.pl firmy Robert Bosch Sp. z o.o., na co uczestnicy wyrażają zgodę.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z bazy danych uczestników Projektu.

4. Zgłoszenie udziału w Projekcie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Projektu w każdym czasie, w szczególności w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych, oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród.

6. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszenie ich praw w związku z treścią projektów zgłoszonych do Konkursu.

8. Organizator oraz Jury Konkursu zastrzegają sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.

 

Pobierz Regulamin 4. edycji programu "Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha"

PATRONI HONOROWI
PATRONI MEDIALNI

PATRONI MERYTORYCZNI